«Συστήματα καταγραφής και βεβαίωσης παραβάσεων τροχαίας νομοθεσίας, με ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές στους σταθμούς διοδίων».Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού

Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και

Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 και 2 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ Α-57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.3542/2007.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας

Ελληνικής Αστυνομίας»

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 287/2001 «Ειδικές Τεχνικές Συσκευές για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας»

5. Την υπ’ αριθμ. 7001/2/1273-κ’ από 08-01-2005 Διαταγή Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας / Δ-νση Οργάνωσης –

6. Την υπ’ αριθμ. 7001/2/1273-πστ’ από 24-07-2008 Απόφαση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας

7. Την υπ’ αριθμ. 7001/2/1273-ρα’ από 11-09-2008 Διαταγή Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας / Δ-νση Οργάνωσης –

8. Την υπ’ αριθμ. 7001/2/1273-ρκη’ από 12-02-2009 Διαταγή Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας / Δ-νση Οργάνωσης –

9. Την υπ’ αριθμ. 7001/2/78-ια’ από 23-10-2008 Διαταγή Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας / Δ-νση Τροχαίας

10. Την υπ’ αριθμ. 7001/2/78-ιδ’ από 3-12-2008 Διαταγή Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας / Δ-νση Τροχαίας

11. Το υπ’ αριθμ. 2501/10/18-στ από 16-6-2014 έγγραφο του Τ.Τ. Αυτ/μων Ανατολικής Πελοποννήσου

12. Το υπ’ αριθμ. MRS-2010809-143794 από 09/08/2013 έγγραφο της εταιρίας «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.»

13. Το υπ’ αριθμ. Α2/00/10/36/17585 από 22-7-2012 έγγραφο ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Ε.Υ.Δ.Ε. /Λ.Σ.Ε.Π.

14. Το υπ’ αριθμ. 34196/690 από 27-7-2012 έγγραφο ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Τ.Τ./Γ.Δ.Τ.Τ./ Δ-νση Πιστοποίησης /

Τμήμα Τυποποίησης και Πιστοποίησης

15. Το υπ’ αριθμ. Β/08/00/01/17907 από 27-7-2012 έγγραφο ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Ε.Υ.Δ.Ε. /Λ.Σ.Ε.Π

16. Το υπ’ αριθμ. Α2/00/10/36/18213 από 2-8-2012 έγγραφο ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Ε.Υ.Δ.Ε. /Λ.Σ.Ε.Π

17. Το υπ’ αριθμ. Α2/00/10/36/18543 από 28-9-2012 έγγραφο ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Ε.Υ.Δ.Ε. /Λ.Σ.Ε.Π

18. Το υπ’ αριθμ. 46300/Φ386 από 11/11/2013 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Τ./ Δ-νση Φάσματος

19. Το υπ’ αριθμ. 54829/839 από 12/11/21013 έγγραφο ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Τ.Τ./Γ.Δ.Τ.Τ./ Δ-νση Πιστοποίησης

/ Τμήμα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας

20. Το υπ’ αριθμ. 12660/1312 από 13/11/2013 έγγραφο Γ.Γ.Β./Γ.Δ.Β.Π./ 4η

21. Το υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/4371/27-06-2013 από 27-6-2013 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,

 Δ-νση Κλαδικής Βιομ. Πολιτικής / Τμήμα Α ́

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας Ειδικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών Συσκευών

για τη βεβαίωση Παραβάσεων μη καταβολής τέλους διοδίων, καθώς και την τοποθέτηση

των προβλεπόμενων, από το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ. και το άρθρο 11 του ανωτέρω υπό

στοιχεία (4) σχετικού, πινακίδων σήμανσης, ως εξής:

Α. Στην 99+800 χ/θ του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Α.Τ.Κ. (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων

Σπαθοβουνίου), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Β. Στην 146+800 χ/θ του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Α.Τ.Κ. (Μετωπικός Σταθμός

Διοδίων Νεστάνης), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Γ. Στην 172+700 χ/θ του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Α.Τ.Κ. (Μετωπικός Σταθμός

Διοδίων Γέφυρας Μάναρι), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Δ. Στην 195+100 χ/θ του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Α.Τ.Κ. (Μετωπικός Σταθμός

Διοδίων Βελιγοστής), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας,

Ε. Στην 198+600 χ/θ του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Α.Τ.Κ. (Πλευρικός Σταθμός

Διοδίων Παραδεισίων), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

2. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής

σήμανσης ή τη διαγράμμιση οδοστρωμάτων, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και

τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Η Παραχωρησιούχος Εταιρεία «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», ή η ανάδοχος του έργου, που

κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την υλοποίηση της προβλεπόμενης οδικής

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Share this article :
 
Copyright © 2013-14. KorinthosTV.gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by G.STEFANIS
Proudly powered by Blogger