Ξεκίνησε η νέα κυνηγετική περίοδος

Η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το τρέχον κυνηγετικό έτος ορίζεται από 20 Αυγούστου 2014 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015. Κατ’ εξαίρεση της γενικής ρύθμισης επιτρέπεται η θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2015.

Για το τρέχον κυνηγετικό έτος 2014- 2015 τόσο στα τέλη όσο και στη συνδρομή δεν υπήρξε καμία αύξηση του τιμήματος, παραμένοντας στα περυσινά επίπεδα.
Σημειώνεται ότι:
Α: Τα τέλη αδειών θήρας καθορίζονται κάθε έτος με ΚΥΑ των Αν.Υπ. Οικονομικών και ΠΕΚΑ και αφορούν στον καθορισμό του τιμήματος για τις τρείς κατηγορίες αδειών θήρας (τοπική, περιφερειακή, γενική) όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Την παρελθούσα κυνηγετική περίοδο 2013 -2014, τα τέλη αδειών θήρας ήταν και παρέμειναν κατά κατηγορία ως εξής:
Τοπική άδεια κυνηγίου: 10 ευρώ, και φτάνει συνολικά στο ύψος των 107 ευρώ περίπου
Περιφερειακή άδεια κυνηγίου: 30 ευρώ, και φτάνει συνολικά στο ύψος των 127 ευρώ περίπου
Γενική άδεια κυνηγίου: 60 ευρώ και φτάνει συνολικά στο ύψος των 157 ευρώ περίπου
Κυνηγοί που αποκτούν άδεια θήρας απευθείας από τις δασικές αρχές τα αντίστοιχα τέλη της παραπάνω Κ.Υ.Α προσαυξάνονται σε ποσοστό 90%.
Η ετήσια συνδρομή των κυνηγών στις αναγνωρισμένες κυνηγετικές οργανώσεις καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ και εισπράττεται κατά την έκδοση αδειών θήρας όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Την παρελθούσα κυνηγετική περίοδο 2013 -2014 η ετήσια συνδρομή των κυνηγών στις αναγνωρισμένες κυνηγετικές οργανώσεις  ήταν 60 ευρώ
Β: Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ», ενώ παρατίθενται επίσης οι γενικές και ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά τη φετινή κυνηγετική περίοδο:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 Απαγορεύεται το κυνήγι:
1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
2. Στα εκτροφεία θηραμάτων
3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας
4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών
5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής
6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές
7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ 414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) και ισχύει.
8.  Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 23 του προοιμίου της
9. παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
10.   Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
Επίσης:
Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στη νήσο Λήμνο, όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις κοινές αποφάσεις των Αν. Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδονται κάθε χρόνο και αφορούν τη δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού στη Νήσο Λήμνο.
Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
ΠΙΝΑΚΑΣΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ   ΕΙΔΩΝ
 «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014 – 2015»
Α/ΑΕΙΔΟΣΖΩΝΕΣ 1ΠΕΡΙΟΔΟΣΗΜΕΡΕΣΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1.*Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)20/8 – 14/915/9 – 10/3ΌλεςΧωρίς περιορισμό
2. **Λαγός ( Lepus europaeus)15/9 – 10/1Τετ-Σαβ-ΚυρΈνα (1)
3.Αγριόχοιρος (Sus scrofa)15/9 – 20/1Τετ-Σαβ-ΚυρΠέντε (5) κατά ομάδα.
4.Αλεπού (Vulpes vulpes)15/9 – 28/2ΌλεςΧωρίς περιορισμό
5.Πετροκούναβο (Martes foina)15/9 – 28/2ΌλεςΧωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ
α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
1.Σιταρήθρα (Alauda arvensis)20/8 – 14/915/9 – 10/2ΌλεςΔέκα (10)
2.Φάσα (Columba palumbus)20/8 – 14/915/9 – 20/2ΌλεςΧωρίς περιορισμό
3.Αγριοπερίστερο (Columba livia)20/8 – 14/915/9 – 28/2ΌλεςΧωρίς περιορισμό
4.Ορτύκι (Coturnix coturnix)20/8 – 14/915/9 – 28/2ΌλεςΔώδεκα (12)
5.Τρυγόνι (Streptopelia turtur)20/8 – 14/915/9 – 28/2ΌλεςΔώδεκα (12)
6.Τσίχλα (Turdus philomelos)20/8 – 14/915/9 – 28/2ΌλεςΕίκοσι πέντε (25)
(Συνολικά
από όλα τα είδη)
7.Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)20/8 – 14/915/9 – 20/2Όλες
8.Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)20/8 – 14/915/9 – 28/2Όλες
9.Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)20/8 – 14/915/9 – 28/2Όλες
10.Κότσυφας (Turdus merula)20/8 – 14/915/9 – 20/2Όλες
11.Καρακάξα (Pica pica)20/8 – 14/915/9 – 28/2ΌλεςΧωρίς περιορισμό
12.Κάργια (Corvus monedula)20/8 – 14/915/9 – 28/2ΌλεςΧωρίς περιορισμό
13.Κουρούνα (Corvus corone)20/8 – 14/915/9 – 28/2ΌλεςΧωρίς περιορισμό
14.Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)20/8 – 14/915/9 – 28/2ΌλεςΧωρίς περιορισμό
15.Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)15/9 – 28/2ΌλεςΔέκα (10)
16. ***Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)1/10 – 15/12Τετ-Σαβ-ΚυρΔύο (2)
17. ****Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)1/10 – 15/12Τετ-Σαβ-ΚυρΤέσσερα (4)
18.Φασιανός (Phasianus colchicus)15/9 – 31/12Τετ-Σαβ-ΚυρΈνα (1)
ΠΟΥΛΙΑ:
β) Υδρόβια και παρυδάτια
1.Σφυριχτάρι (Anas penelope)15/9 –10/2ΌλεςΔώδεκα (12)
[Συνολικά
από όλα τα είδη]
2.Κιρκίρι (Anas crecca)15/9 – 31/1Όλες
3.Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)15/9 – 31/1Όλες
4.Σουβλόπαπια (Anas acuta)15/9 – 10/2Όλες
5.Σαρσέλα (Anas querquedula)15/9 – 10/2Όλες
6.Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata)15/9 – 10/2Όλες
7.Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)15/9 – 31/1Όλες
8.Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)15/9 – 10/2Όλες
9.Φαλαρίδα (Fulica atra)15/9 – 10/2Όλες
10.Φλυαρόπαπια (Anas strepera)15/9 – 31/1Όλες
11Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)15/9 – 10/2Όλες
12.Νερόκοτα (Gallinula chloropus)15/9 – 10/2ΌλεςΔέκα (10)
13.Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)15/9 – 10/2ΌλεςΔέκα (10)
14.Καλημάνα (Vanellus vanellus)15/9 – 31/1ΌλεςΔέκα (10)
Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.
   *       Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
 **      Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται παρακάτω
 ***    Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009 ( περιοχή Γαλαξειδίου), β) GR 114009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή.
 **** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται παρακάτω

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1.   Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2.   Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2014 μέχρι και 20.1.2015 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).
3.   Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι πέντε (5) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
4.   Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2014 μέχρι 20.1.2015 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2015 μέχρι 28.2.2015 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. Διευκρινίζεται ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2.
5.   Απαγορεύεται το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.

6.   Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
Share this article :
 
Copyright © 2013-14. KorinthosTV.gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by G.STEFANIS
Proudly powered by Blogger