Επιστολή διαμαρτυρίας Επιμελητηρίων για τον τρόπο σίτισης των αλλοδαπών στα Κέντρα Φύλαξης Λαθρομεταναστών (video)

Επιστολή προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Δένδρια, τον πρωθυπουργό της χώρας Αντώνη Σαμαρά, αλλά και τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο, απέστειλαν οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Έβρου, Δράμας, Ροδόπης, Ξάνθης και Κορινθίας, αναφορικά με τον τρόπο σίτισης των αλλοδαπών
στα Κέντρα Φύλαξης Λαθρομεταναστών. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης,
 « Η προσπάθεια των Επιμελητήριων για την στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων δεν μπορεί να υπονομεύεται από την Γενική Κυβέρνηση και το Υπουργείο. Ειδικότερα για την σίτιση στις περιοχές ευθύνης μας όπου εγκαταστάθηκαν Κέντρα Λαθρομεταναστών με επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία,  υπάρχουν τοπικές επιχειρήσεις μαζικής σίτισης (Κετερινγκ)  με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές». 
Η Επιστολή των Προέδρων των Επιμελητηρίων έχει ως εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
    Με τη παρούσα επιστολή καταγγέλλουμε την απαράδεκτη και προκλητική συμπεριφορά της Ελληνικής Αστυνομίας προς όλες τις δοκιμαζόμενες από την οικονομική κρίση επιχειρήσεις της περιφέρειας, που για άλλη μια φορά αποβάλλονται απροκάλυπτα από κάθε είδους θεμιτή ανταγωνιστικότητα, συνιστώντας θυσία στο βωμό των πελατειακών σχέσεων των μεγάλων επιχειρήσεων των Αθηνών με την Κυβέρνηση.
Α) Όπως γνωρίζετε, την 14η Νοεμβρίου 2013 δημοσιεύσατε την υπ’ αριθμόν 13/2013 προκήρυξη του υπουργείου σας, η οποία αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή σίτισης – διατροφής των Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, Αμυγδαλέζας, Παρανεστίου Δράμας, Φυλακίου Ορεστιάδας, Κομοτηνής και Ξάνθης συνολικού προϋπολογισμού 14.585.400,00 Ευρώ.
Στα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν:
Υπό στοιχείο 6 ενότητας Γ΄: Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας και επάρκειας των συμμετασχόντων και τα όρια τους:
α)Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, για τη λήψη δανείου, τουλάχιστον ίση με το 50% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, με ΦΠΑ (αν ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει για όλα τα υποέργα) ή της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ εκάστου υποέργου (ένα ή περισσότερα) που ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει.
β)Τα Φ.Ε.Κ με τους ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας, από τους οποίους θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, που αφορά το γενικότερο τομέα δραστηριοτήτων του συμμετέχοντος, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) του υποέργου για το οποίο συμμετέχει.
Στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών – απαιτήσεων σίτισης/διατροφής στο κέντρο κράτησης αλλοδαπών αναφέρονται ως προαπαιτούμενα προσόντα αναδόχου τα εξής: 1.Ο Ανάδοχος που θα παράσχει την εν λόγω πλήρη σίτιση- διατροφή υποχρεούται να διαθέτει δική του εγκατάσταση για την παρασκευή της διατροφής και είναι πιστοποιημένος με το ISO 22000 : 2005- Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HAACP) ή ισοδύναμό του ……καθώς και για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008..
2.Ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης παρασκευής της διατροφής να δηλώνεται με σαφήνεια στην προσφορά του παρέχοντος υπηρεσίες.
3.Η μονάδα παραγωγής πρέπει να είναι πιστοποιημένη για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων HALAL.

4.Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν σύστημα HAACP, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Την ίδια υπεύθυνη δήλωση πρέπει να προσκομίσουν για τις επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την παρασκευή των γευμάτων στην περίπτωση που δεν παρασκευάζουν τα γεύματα οι ίδιοι.
5.Να διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει αναλάβει την τελευταία τριετία υπηρεσίες μαζικής εστίασης, ήτοι συστηματική επί καθημερινής βάσεως παροχή υπηρεσιών σίτισης 500 (πεντακοσίων) γευμάτων για διάστημα όχι μικρότερο των 9 (εννέα) μηνών ετησίως. Να καταθέσει κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης των τριών τελευταίων ετών…
Περαιτέρω στην υποχρεώσεις αναδόχου αναφέρεται ότι:
1.Τα φαγητά θα έρχονται σε χώρο που θα ορίζει ο Διοικητής του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών, ζεστά (άνω των 65ο C) σε ισοθερμικά κουτιά μεταφοράς….
2.Το φαγητό που θα διανέμεται θα πρέπει να παρασκευάζεται την ίδια ημέρα.
    Επομένως καθίσταται σαφές ότι, αφενός, η προκήρυξη επιβάλλει μεγέθη τζίρων και δυναμικής απαγορευτικά για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, αφετέρου, φωτογραφίζει συγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει την τελευταία τριετία υπηρεσίες σίτισης 500 γευμάτων για διάστημα εννέα μηνών ετησίως. Ακόμη δε και στην περίπτωση που ήθελε υποτεθεί ότι οι ως άνω όροι τίθενται για την μέγιστη εξασφάλιση του διαγωνισμού, η διατύπωση των προϋποθέσεων θα έπρεπε να είναι τελείως διαφορετική. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αναλάβει κατά διαστήματα υπηρεσίες σίτισης για περισσότερα από 500 γεύματα, ωστόσο, είναι ελάχιστες ή μία εκείνες που εξυπηρετούν συμβάσεις εννέα μηνών ετησίως.
    Ομοίως, είναι ελάχιστες ή μία οι εταιρείες που διαθέτουν ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας από τους οποίους προκύπτει ετήσιος κύκλος εργασιών ίσος ή μεγαλύτερος με το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς, γιατί στη συγκεκριμένη προκήρυξη ζητείται τόσο μεγάλος κύκλος εργασιών, όταν στην πλειονότητα των διαγωνισμών απαιτείται το μέγιστο 30% της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Άραγε ποία είναι η επιδιωκόμενη διασφάλιση της προϋπόθεσης αυτής, την οποία πληρούν μόνο συγκεκριμένες εταιρείες των Αθηνών;
    Περαιτέρω, τίθενται αυστηρότερες προδιαγραφές της προσφέρουσας εταιρείας, ακόμη και πιστοποιητικό HALAL, όχι μόνο ως προς τα προϊόντα αλλά και ως προς τη μονάδα παραγωγής. Ως γνωστόν, η χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού γίνεται κάτω από αυστηρότατες προϋποθέσεις, μη χρήσης χοιρινού κρέατος, οινοπνεύματος κλπ, με αποτέλεσμα καμία επιχείρηση να μην διαθέτει. Από την άλλη μεριά, καταργώντας το πνεύμα της προκήρυξης, δίδεται το δικαίωμα μόνο με μια υπεύθυνη δήλωση στην ανάδοχο εταιρεία να αναθέσει τη παρασκευή των γευμάτων σε άλλη επιχείρηση, η οποία θα διαθέτει μόνο σύστημα HAACP! Αποδεικνύεται δηλαδή από την ίδια την προκήρυξη του έργου ότι για την εκτέλεσή του απαιτείται ουσιαστικά μόνο σύστημα HAACP, αλλά τα προσόντα της αναδόχου είναι όλα τα προηγούμενα δυσεύρετα, προφανώς μόνο για τους λόγους αποκλεισμούς των επιχειρήσεων της επαρχίας. Και ως καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς τα Επιμελητήρια σας δηλώνουμε υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ούτε μια επιχείρηση τέτοιου βεληνεκούς στα όρια της δικαιοδοσίας μας.
Επιπρόσθετα, παρότι απαιτείται μεταφορά των γευμάτων αυθημερόν και σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες, σε κανένα σημείο της προκήρυξης δεν αναφέρεται ότι η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να τηρεί τις εγκαταστάσεις της πλησίον του τόπου εκτέλεσης του έργου.
Ομοίως, ακόμη και στη περίπτωση του υποέργου σίτισης στο κέντρο φύλαξης λαθρομεταναστών Φυλακίου Ορεστιάδας, όπου ο εκτιμώμενος ημερήσιος αριθμός γευμάτων ανέρχεται σε 374, απαιτείται και πάλι η ανάδοχος να έχει αναλάβει την τελευταία τριετία υπηρεσίες σίτισης 500 γευμάτων για διάστημα εννέα μηνών ετησίως. Ήτοι, περισσότερες από αυτές που θα κληθεί να εξυπηρετήσει στο συγκεκριμένο έργο, αποδεικνύοντας ότι τα απαιτούμενα προσόντα δεν έχουν καμία λογική εξήγηση αλλά εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό.
    Β) Επίσης την 14η Νοεμβρίου 2013 δημοσιεύσατε την υπ’ αριθμόν 11/2013 προκήρυξη του υπουργείου σας, η οποία αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεις των προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, Παρανεστίου Δράμας, Φυλακίου Ορεστιάδας συνολικού προϋπολογισμού 14.129.150,00 Ευρώ.
Στη σελίδα 10 και στο υπ’ αριθμόν 3 άρθρο υπό σημείο 3 αναφέρεται ότι: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσα αξίας με ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (αν συμμετέχει για όλα τα υποέργα) ή της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης εκάστου υποέργου (ένα ή περισσότερα) που αυτός συμμετέχει. Ειδικότερα, σύμφωνα το πίνακα που ακολουθεί το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο σύνολο του προϋπολογισμού εκάστου υποέργου και όχι στο προαναφερθέν ποσοστό του 5%.
Περαιτέρω, στο Παράρτημα Ε΄ Δικαιολογητικά συμμετοχής και Κατακύρωσης στη σελίδα 21 και υπό σημείο 6 αναφέρεται ότι ..υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ικανότητας και επάρκειας και τα όρια τους, όπως αυτά ορίζονται στο κεφ. Δ παρ.6 σελ 25 οι οποίες είναι:
Α΄ Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, για τη λήψη δανείου τουλάχιστον ίση με το 50% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, με ΦΠΑ (αν ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει για όλα τα υποέργα) ή της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ εκάστου υποέργου (ένα ή περισσότερα) που ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει.
Β΄. Ισολογισμούς τελευταίας τριετίας από τους οποίους να προκύπτει ότι ο ετήσιος μέσος όρος του κύκλου εργασιών είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το διπλάσιο της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου το δικαιώματος προαιρέσεως του εκάστου υποέργου, δηλαδή 5.273.520 Ευρώ για τη Κόρινθο, 4.414.040 Ευρώ για το Παρανέστι και 4.844.280 Ευρώ για το Φυλάκιο Ορεστιάδας.
Επίσης στις υποχρεώσεις αναδόχου σελ. 334 και περίπτωση 6 αναφέρεται ότι: Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο Επαγγελματικής και Αστικής Ευθύνης για κάθε απώλεια ή ζημία που προέρχεται από ολιγωρία ή πλημμελή εκτέλεση εργασιών, για ποσό τουλάχιστον 1.000.000 Ευρώ ανά περιστατικό και 5.000.000 Ευρώ για το σύνολο.
Ομοίως στις υποχρεώσεις αναδόχου και στη παράγραφο 9 αναφέρεται ως προϋπόθεση η ανάδοχος να έχει απασχολήσει μέσα στο τελευταίο εξάμηνο από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, τουλάχιστον τον τριπλάσιο αριθμό μόνιμου προσωπικού με άδεια εργασίας του Ν. 2518/97 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από αυτό που απαιτείται για την υλοποίηση του υποέργου. Δηλαδή για την Κόρινθο 258 άτομα, για το Παρανέστι 216 άτομα και για το Φυλάκιο 237 άτομα.
Τέλος στις υποχρεώσεις αναδόχου αναφέρεται ρητά στο άρθρο 12 ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης το προσωπικό που θα εκτελέσει το έργο πρέπει να παρακολουθήσει Ειδικό σχολείο στη Κόρινθο και μάλιστα όχι μόνο το απαιτούμενο προσωπικό αλλά και 15% επιπλέον αριθμός προκειμένου να καλυφθούν οι περιπτώσεις αποτυχίας κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Και στη προκήρυξη αυτή καθίσταται σαφές, ότι οι όροι αυτής επιβάλλουν μεγέθη τζίρων και δυναμικής απαγορευτικά για όλες τις υφιστάμενες επιχειρήσεις της επαρχίας. Προφανής δε είναι και ο σκοπός του αποκλεισμού των περισσοτέρων εταιρειών φύλαξης της χώρας, με μόνο το γεγονός ότι ελάχιστες ή μια είναι οι εταιρείες που διαθέτουν στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, προσωπικό με άδειες εργασίες του Ν. 2518/97 τόσων ατόμων και μάλιστα για το τελευταίο εξάμηνο!
Από όλους τους όρους της προκήρυξης και ιδιαίτερα από τα προαναφερθέντα σημεία προκύπτει πέραν κάθε αμφιβολίας ότι ζητούμενο δεν είναι η διασφάλιση της τήρησης των όρων του διαγωνισμού ή η προσήκουσα εκτέλεση του έργου αλλά τεχνηέντως ο αποκλεισμός της συντριπτικής πλειονότητας των εταιρειών μέσα από τη προκήρυξη. Άλλως πρέπει να θεωρηθεί ως δεδομένο ότι το Υπουργείο σας δεν έχει καμία γνώση για τις ελληνικές εταιρείες φύλαξης και της δυναμικής αυτών, ούτε βεβαίως για βασικά οικονομικά δεδομένα, όπως ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες αποφεύγουν ούτως ή άλλως να συνάπτουν ασφαλιστικές συμβάσεις με εταιρείες φύλαξης, πολλώ δε μάλλον για ποσά εκατομμυρίων ευρώ. Φυσικά, για μια εταιρεία που μπορεί να διαθέσει τεράστια ποσά για μια τέτοια δαπάνη ή για την εκπαίδευση όλου του προσωπικού στην Κόρινθο να είναι εφικτό, στη περίπτωση όμως αυτή δεν τίθεται ζήτημα διαγωνισμού αλλά δια της πλαγίας οδού απευθείας ανάθεση.
Με τις ως άνω παρατηρήσεις και τη σημείωση ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η σίτιση και η φύλαξη των κέντρων φύλαξης αλλοδαπών δίδεται με τρόπους που οξύνουν το κοινό αίσθημα δικαίου και προκαλούν αντιδράσεις της επιχειρηματικής κοινότητας, εκφράζουμε οργή και αγανάκτηση για την προσπάθεια παράβασης της νομιμότητας και της διαφάνειας, που κατ’ επίφαση επικαλείστε καθημερινά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας.
Σε ένδειξη στοιχειώδους τήρησης της νομιμότητας, της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην διόρθωση των εν λόγω προκηρύξεων, ώστε να υφίσταται πραγματικό δικαίωμα συμμετοχής και επιλογής όλων των επιχειρήσεων της χώρας.
Οφείλετε, όπως πρώτοι και καθημερινά διακηρύσσετε να τηρήσετε το νόμο και να επιδείξετε ηθική σε συναλλαγές του Κράτους ύψους 30.000.000,00 Ευρώ αποδεικνύοντας ότι οι κακές πρακτικές, οι πελατειακές σχέσεις των υπουργείων και η διαπλοκή ανήκουν στο παρελθόν, ότι μάχεστε και εσείς το ίδιο με τις χιλιάδες δοκιμαζόμενες επιχειρήσεις, την ύπαρξη των οποίων οφείλεται να διασφαλίσετε με κάθε τρόπο.
1.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΈΒΡΟΥ,
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ
2.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
4.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
6.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.Αρχηγοί κομμάτων.
2.Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας
3.Επιμελητήρια χώρας.
4.Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής
Share this article :
 
Copyright © 2013-14. KorinthosTV.gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by G.STEFANIS
Proudly powered by Blogger